Allmänna villkor

 1. ALLMÄNT
  Nedanstående villkor tillämpas mellan den person (”Medlemmen”) som namnges i avtalet (”Medlemsavtalet”)
  och Welcome SPA & Wellness Club. Dessa villkor är en integrerad del av Medlemsavtalet. Förutom Medlemsavtalet
  är Medlemmen även bunden av särskilda villkor som vid varje tillfälle kan gälla för övriga tjänster och
  erbjudanden. Dessa villkor finns tillgängliga på vår webbsida.
 2. MEDLEMSKAP HOS WELCOME SPA & WELLNESS CLUB
  2.1. Medlemskap hos WELCOME SPA & WELLNESS CLUB kan tecknas av personer över 21 år som:
  2.1.1. Har ett allmänt gott hälsotillstånd.
  2.2. Medlemmen tilldelas ett medlemskort hos WELCOME SPA & WELLNESS CLUB. Medlemskortet är
  WELCOME SPA & WELLNESS CLUB egendom och disponeras personligen av Medlemmen. Kortet kan
  inte överlåtas eller lånas ut. När medlemskapet avslutas ska Medlemmen återlämna medlemskortet.
  2.3. Medlemskapet gäller från och med det startdatum som anges i Medlemsavtalet.
  2.4. Medlemskapet hos WELCOME SPA & WELLNESS CLUB är ett löpande avtal. Medlemskapet löper
  således vidare efter att den avtalade bindningstiden gått ut och fram tills att medlemskapet avslutas.
  2.5. Medlemskapet är personligt och kan inte överlåtas eller användas av andra än Medlemmen.
  2.6. WELCOME SPA & WELLNESS CLUB gällande medlemskap, koncept och tilläggstjänster vid varje tillfälle
  med tillhörande beskrivningar och priser framgår på vår webbsida.
  2.7. WELCOME SPA & WELLNESS CLUB kan inte alltid garantera tillgänglig plats på träningsaktiviteter,
  SPA-avdelning eller liknande där tillgången är begränsad.
  2.8. WELCOME SPA & WELLNESS CLUB kan ha reducerat utbud i samband med tex helgdagar, underhållsarbete
  och Force majeure (enligt definitionen i punkt 9.1). Information om reducerat utbud framgår på
  vår Webbsida.
  2.9 Medlemen förbinder sig att följa WELCOME SPA & WELLNESS CLUB trivselregler. Dessa finns på vår
  Webbsida.
  3.0. Medlemmen är ej försäkrad genom WELCOME SPA & WELLNESS CLUB.
 3. BETALNING AV MEDLEMSKAP
  3.1. Medlemmen ska betala en månatlig medlemsavgift till WELCOME SPA & WELLNESS CLUB.
  3.1.1. Medlemskortet är personligt och Medlemmen ansvarar själv för att det inte missbrukas.
  3.2. Den månatliga medlemsavgiften förfaller löpande vid den avtalade tidpunkten.
  3.3. Automatisk betalningstjänst används. Medlemmen ansvarar själv för att uppge nödvändiga och korrekta
  uppgifter. Medlemmen måste alltid se till att avgiften kan dras före förfallodagen.
  3.4. Medlemmen har prisgaranti för sin månatliga medlemsavgift under bindningstiden. WELCOME SPA &
  WELLNESS CLUB kan utföra en eventuell ändring av medlemsavgiften först efter bindningstiden gått ut.
  3.7. Medlemmen ska inte betala månatlig medlemsavgift om:
  3.7.1. WELCOME SPA & WELLNESS CLUB har sagt upp Medlemsavtalet med omedelbar verkan enligt punkt 6.7.
  SPA & WELLNESS CLUB
 4. MEDLEMMENS ANSVAR
  4.1. Medlemmen är skyldig att:
  4.1.1. Bekanta sig med och följa WELCOME SPA & WELLNESS CLUB för tillfället gällande säkerhets- och
  trivselregler och övriga regler/riktlinjer som finns på vår webbsida.
  4.1.3. Upplysa WELCOME SPA & WELLNESS CLUB vid ändring av kontaktuppgifter/betalningsuppgifter, där
  ibland ändring av namn, adress, e-postadress, telefonnummer, kontonummer och andra relevanta uppgifter.
  4.2. Förlust av medlemskort ska anmälas till WELCOME SPA & WELLNESS CLUB så snart som möjligt.
  4.3. Medlemmen ansvarar för att förvara medlemskortet på ett sådant sätt att det inte missbrukas av andra.
  Misstankar om missbruk ska anmälas till WELCOME SPA & WELLNESS CLUB så snart som möjligt.
 5. PERSONUPPGIFTER, MARKNADSFÖRING OCH KOMMUNIKATION
  5.1. WELCOME SPA & WELLNESS CLUB behandlar alltid Medlemmens personuppgifter enligt vår sekretesspolicy
  och gällande lagstiftning.
  5.2. Medlemmen samtycker till att WELCOME SPA & WELLNESS CLUB registrerar, lagrar och använder uppgifter
  om Medlemmen (namn, personnummer, adress, e-postadress, foto, betalningsuppgifter och liknande)
  och Medlemmens användning av WELCOME SPA & WELLNESS CLUB tjänster, för att administrera
  och ta hand om medlemskapet, däribland informera om tjänster från WELCOME SPA & WELLNESS CLUB.
  5.3. Enligt punkt 2.15 genomförs kameraövervakning i Welcome Hotels lokaler. Syftet med övervakningen
  är att förebygga/utreda lagbrott och skapa en trygg och säker miljö för alla. Kameraövervakningen och
  behandlingen av insamlad information utförs enligt vid tillfället gällande lagstiftning.
  5.4. Uppgifter kan inte utlämnas till utomstående utan Medlemmens skriftliga samtycke, med mindre än att
  utlämnandet är sekretessbelagt i lag eller är en del av betalningsindrivning, försäkringskrav eller bokföringsbehandling.
  5.5. När Medlemsavtalet ingås inhämtas samtycke från Medlemmen till att WELCOME SPA & WELLNESS
  CLUB kan utnyttja alla kommunikationsformer gentemot Medlemmen, däribland elektronisk kommunikation
  (e-post, SMS, MMS m.fl.) för att informera om och/eller marknadsföra sitt utbud enligt marknadsföringslagen
  19 §. Medlemmen kan när som helst dra tillbaka sitt samtycke till att ta emot marknadsföringsmeddelanden
  genom att kontakta WELCOME SPA & WELLNESS CLUB. Medlemmen kan inte
  avsäga sig utskick som gäller ändring av Medlemsavtalet, förstagångsmeddelanden eller annan viktig
  information som gäller medlemskapet.
  5.6. Samtycket från Medlemmen rörande ovanstående punkter gäller så länge Medlemsavtalet löper och
  under en period på sex (6) månader efter att Medlemsavtalet upphört. Detta bland annat för att kunna
  ge Medlemmen de fördelar som följer av att ha varit medlem hos WELCOME SPA & WELLNESS CLUB.
  5.7. Allmän information från WELCOME SPA & WELLNESS CLUB om medlemskapet skickas i första hand till
  den e-postadress eller postadress som medlemmen har uppgivit.
 6. UPPSÄGNING OCH ÄNDRING AV MEDLEMSAVTALET
  6.1. Medlemmen har rätt att avsluta Medlemsavtalet (ångerrätt) genom att meddela WELCOME SPA &
  WELLNESS CLUB inom två (2) veckor efter att Medlemsavtalet ingåtts, jfr. distansavtalslagen 2 kap.
  Vid utnyttjad ångerrätt återbetalas förskottsbetalda avgifter.
  6.1.1 Medlemmen måste betala månadsavgiften för en (1) månad från medlemskapets startdatum.
  6.2. Medlemskapet är bindande med antingen 6 eller 3 månaders uppsägningstid.
  6.3. Vid uppsägning av medlemskapet ska e-post användas. Epostadressen är info@welcomehotel.se.
  Efter att uppsägningen tagits emot bekräftar WELCOME SPA & WELLNESS CLUB skriftligen att den har
  registrerats via e-post. Medlemmen måste själv kunna dokumentera att uppsägningen har utförts.
  6.4. WELCOME SPA & WELLNESS CLUB har rätt att göra ändringar i medlemsavgifter, övriga avgifter och villkor.
  6.5. Vid ändring av medlemsavgifter förbehåller sig WELCOME SPA & WELLNESS CLUB rätten till årlig
  prisjustering av löpande avtal enligt konsumentprisindex utan föregående varning. Vid övriga prisändringar
  ger WELCOME SPA & WELLNESS CLUB minst en (1) månads förvarning via e-post/SMS. Prisändringen
  träder i kraft en (1) månad efter att förvarningen skickades, räknat från första månadsskiftet.
  6.6. Om WELCOME SPA & WELLNESS CLUB genomför betydande förändringar som påverkar Medlemmen
  negativt, har Medlemmen rätt att säga upp sitt Medlemsavtal. Det kan göras även om bindningstiden
  för Medlemsavtalet inte har löpt ut. Vid sådana ändringar ger WELCOME SPA & WELLNESS CLUB minst
  en (1) månads förvarning via e-post/SMS. Ändringen träder i kraft en (1) månad efter att förvarningen
  skickades, räknat från första månadsskiftet.
  6.7.1. Utebliven betalning av månatlig medlemsavgift. Trots inkassovarsel eller annan form av påminnelse.
  6.7.2. Brott mot Medlemmens skyldigheter enligt kapitel 4 som inte är oväsentligt, däribland att Medlemmen
  underlåter att följa en skriftlig eller muntlig varning från WELCOME SPA & WELLNESS CLUB.
  6.8. WELCOME SPA & WELLNESS CLUB har rätt att utan angivande skäl säga upp medlemskapet med 1
  månads uppsägningstid. Medlemsavgiften återbetalas.
 7. PERSONSKADOR, FÖRVARING OCH ANSVAR VID STÖLD
  7.1. Medlemmen använder alltid aktiviteterna under eget ansvar. WELCOME SPA & WELLNESS CLUB ansvarar
  inte för personskador som Medlemmen kan ådra sig i anslutning till vistelse/utövande av aktivitet.
  7.2. WELCOME SPA & WELLNESS CLUB ansvarar inte för stöld eller förlust på annat sätt av Medlemmens
  personliga tillhörigheter som Medlemmen tar med sig till WELCOME SPA & WELLNESS CLUB.
 8. ANSVARSBEGRÄNSNING, LAGVAL, TVIST OCH LAGA DOMSTOL
  8.1. WELCOME SPA & WELLNESS CLUB ansvarar inte för förhinder eller begränsningar som minskar
  WELCOME SPA & WELLNESS CLUB aktivitet till Medlemmen, när förhållandet ligger utanför WELCOME
  SPA & WELLNESS CLUB kontroll och WELCOME SPA & WELLNESS CLUB inte kunde förutse eller mot
  verka följderna av förhållandet (Force majeure).
  8.2. Medlemsavtalet är underställt svensk lag.

SÄKERHET REGLER FÖR DIN OCH ANDRA MEDLEMMARS SÄKERHET

 1. Följ alltid anvisningar från Welcome SPA & Wellnes Clubs personal.
 2. Blockera aldrig nödutgångarna.
 3. Det som är förbjudet enligt svensk lag är givetvis också förbjudet på Welcome SPA & Wellness Club.
  Om stölder, hot, trakasserier och all annan olaglig verksamhet förekommer anläggningen kommer det att
  polisanmälas.
 4. Du måste lämna träningscentret senast vid stängning eller på anmodan från WELCOME SPA & WELLNES
  CLUBS personal.
  ORDNING REGLER FÖR ORDNING OCH TRIVSEL
 5. Hos Welcome SPA & Wellness värnar vi alla människors lika värde. Det är en av våra viktigaste värderingar,
  och också vår första regel för ordning och trivsel. Det betyder att vi kräver att våra medlemmar
  visar varandra hänsyn och respekt oavsett kön, könsöverskridande identitet, funktionsnedsättning, etnisk
  tillhörighet, trosuppfattning, sexuell läggning eller ålder. Ingen får agera eller uppträda på ett sätt som
  kan upplevas som kränkande eller nedsättande av andra i våra lokaler. Detta inkluderar ord, kroppsspråk,
  klädsel och andra uttrycksformer.
 6. Låt alltid andra medlemmar som tränar använda träningsutrustningen när du själv vilar.
 7. Visa hänsyn när du använder din mobiltelefon. Ha till exempel på ljudlöst när du tränar i grupp, ockupera
  inte träningsutrustning när du surfar eller sms:ar och om du måste prata i telefonen vill vi att du visar
  hänsyn till andra tränande på anläggningen.
 8. Ha alltid rena träningskläder och skor när du tränar hos oss.
 9. Du får inte vara barfota på träningsytan. Ska du delta i gruppträning där vi rekommenderar att träning
  sker barfota ber vi dig ha skor eller tofflor på fötterna när du går till och från avdelningarna.
 10. Använd en handduk samt badkläder att sitta på när du bastar. Rakning i duschen är inte tillåten.
 11. Använd alltid badkläder i SPA avdelningen.
 12. En stilla och lugn atmosfär samt visad hänsyn gäller alltid i SPA avdelningen.
 13. Rökning är ej tillåten på hotellets område.
 14. Torka av träningsutrustningen efter användning med pappersservett och spray.
 15. Lägg tillbaka träningsredskap efter användning.
 16. Fotografering och filmning i WELCOME SPA & WELLNES CLUBS lokaler får enbart ske efter godkännan
  de av ansvarig på träningscentret. Fotografering och filmning för privat bruk är däremot tillåtet så länge
  ingen annan medlem tar illa upp eller kommer med i bild. I omklädningsrum, eller där förbudsskylt förekommer,
  är fotografering eller filmning aldrig tillåtet.
 17. Visa hänsyn till träningscentrets grannar. Släpp därför aldrig tunga vikter i golvet och bete dig aktsamt
  och hänsynsfullt i övrigt.
 18. Vi vill också göra dig uppmärksam på att det kan förekomma personal av det motsatta könet i våra omklädningsrum.
  Om kvinnlig personal måste gå in för att rondera eller städa i herrarnas omklädningsrum,
  eller manlig personal i damernas, så aviseras detta däremot alltid i förväg.